Komunikat archiwalny

Kolejna oferta pracy w ZBK!

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przyjmuje kandydatów na stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupów Lokali.

Kolejna oferta pracy w ZBK!
Fot. pixabay.com

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 • spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: ),
 • wykształcenie wyższe architektoniczne lub w zakresie budownictwa lądowego.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone
do udziału w prowadzonym postępowaniu. 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):       

 • Znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań.
 • Znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość programów pakietu MS Office oraz programów do projektowania (np. AutoCad).
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • dział w przygotowaniu postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie dokumentacji technicznych. Udział w komisjach przetargowych.
 • Odbiór zleconych dokumentacji inwentaryzacyjnych od wykonawców oraz ich weryfikacja pod względem zgodności z właściwymi przepisami oraz umowami na wykonanie inwentaryzacji (w tym również odsyłanie do ewentualnej korekty lub uzupełnienia).
 • Przesyłanie odebranych dokumentacji wspólnotom mieszkaniowym i administratorom budynków celem ich weryfikacji, a po jej uzyskaniu innym właściwym komórkom organizacyjnym Zarządu Budynków Komunalnych oraz Urzędu Miasta Krakowa.
 • Wzywanie wykonawców dokumentacji do ich korekty w wyznaczonym terminie, zgodnie
  z uwagami uczestników procedury weryfikacji dokumentacji, po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych uwag.
 • Dokonywanie korekt dokumentacji inwentaryzacyjnych w ramach sprawowania prawidłowego zarządu zasobem nieruchomości, w szczególności poprzez przeprowadzanie wizji i pomiarów kontrolnych w lokalach; nanoszenie wyników weryfikacji na dokumentacje.
 • Przygotowywanie propozycji załatwiania spraw związanych z występowaniem różnic pomiędzy powierzchnią umowną lokali, a powierzchnią ustaloną w drodze ich inwentaryzacji.
 • Występowanie do właściwego organu architektonicznego z wnioskiem o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali.
 • Bieżąca współpraca z wykonawcami i wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie dotyczącym dokumentacji technicznych lokali i budynków.
 • Bieżące prowadzenie i aktualizowanie elektronicznych baz danych zgodnychz zakresem powierzonych obowiązków.

     

4.    Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • płaca zasadnicza: od 3 000 zł do 3 400 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat,
 • zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. )).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz TUTAJ.
 • Dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia).
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia - w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze).
 • Informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 

7.    Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16,
  31-319 Kraków, w terminie do dnia 4 listopada 2019 r. z dopiskiem na kopercie
  TG-33/19.
 • Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 • Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.
 • Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=104362)  oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

   8.  Ilość etatów: 1 etat

 

 

Pokaż metkę
Autor: Krzysztof Marcinkiewicz
Osoba publikująca: Krzysztof Marcinkiewicz
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Partnerzy