górne tło

Trwają prace remontowe w konsulatach francuskim i niemieckim

W gmachu konsulatu niemieckiego remontowany jest dach, natomiast konsulat francuski doczeka się niebawem nowej elewacji.

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec – ul. Stolarska 7

 

Zarząd Budynków Komunalnych podpisał umowę z wykonawcą prace obejmujące wymianę deskowania połaci dachowej, elementów konstrukcji dachu i specjalistyczną impregnację grzybobójczą. Zakres prac uwzględnia również całkowitą wymianę pokrycia z dachówki, obróbek blacharskich i rynien.  Wykonawca musi dostosować się do wymogów charakteru tego budynku i prowadzić prace w taki sposób, by nie zakłócać codziennej pracy Konsulatu Generalnego RFN. Umowa z wykonawcą prac remontowych dachu została podpisana na kwotę 398 903,90 zł brutto. Środki na realizację zadania pochodzą ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Kamienica znajduje się w rejonie historycznego Krakowa, w którym układ przestrzenny miasta Wielkiej Lokacji z 1257 roku przenika się ze starszym układem, jeszcze przedlokacyjnym. W miejscu dzisiejszego budynku znajdowały się pierwotnie dwa domy średniowieczne sięgające swą historią ostatnich lat XIII wieku. Kamienica od strony północnej zwana była w XVII wieku „Kamienicą Kortynowską” od właścicieli – kupców o nazwisku Cortini. W pierwszej połowie XIX wieku kamienica należała do znanych osobistości Marcin Badeni z żoną Marianną z Wawrzeckich. Kamienica spłonęła w pożarze w 1850 roku, następnie odnowiono ją w latach 1851-53 nadając jej obecny kształt. Kamienica przy ul. Stolarskiej 7 od 1990 roku w swych murach mieści Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec.

 

 

Konsulat Generalny Republiki Francuskiej – ul. Stolarska 15 – tzw. „Kamienica pod Opatrznością”

 

Zarząd Budynków Komunalnych zlecił wykonanie remontu bieżącego elewacji frontowej,  wymiany stolarki okiennej, remontu konserwatorskiego kamieniarki i ślusarki na elewacji w budynku. Umowa z wykonawcą na realizacje prac został podpisana na kwotę 388 196,07 zł brutto z tego 123 062,92 zł stanowi dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 2019. Natomiast kwota 265 106,15 zł pochodzi z dotacji celowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jak podają źródła konserwatorskie niegdyś mieścił się tutaj klasztor dominikanek trzeciego habitu świętego Dominika tak zwanych tercjanek oraz przytulisko dla ubogich wdów. Pierwsze wzmianki o tercjankach pochodzą z końca XIV wieku. W roku 1621 księżna Anna Lubomirska zakupiła dla dominikanek parcele w rejonie Gródka i tam z własnych funduszy wystawiła dla nich zakon oraz kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej. Jednak nie wszystkie zakonnice się przeniosły. Część z nich pozostała przy Stolarskiej nadal korzystając z dawnej siedziby i kaplicy Jana Chrzciciela w kościele dominikańskim, gdzie miały swoje oratorium. W roku 1816 zakon uległ kasacji, zakonnice zmuszone były się przenieść, a w 1816 dom został sprzedany. Kamienica uległa gruntownej przebudowie i unowocześnieniu w 1819 roku. Kolejne zmiany nastąpiły po wielkim pożarze miasta w 1850 roku. Dawny budynek klasztoru większego nabył na licytacji w 1863 r. Karol Budweiser. Nowy właściciel odrestaurował i ponownie gruntownie przebudował obiekt, nadając mu obecny kształt. O przeszłości gmachu przypomina jedynie biegnący przez trzy piętra wielki ryzalit oraz głębokie zamurowane wnęki, będące zapewne dawnymi krużgankami klasztornymi, a także Oko Opatrzności znajdujące się na fasadzie. Obecnie siedziba Konsulatu Francuskiego oraz Instytutu Francuskiego w Krakowie. Nazwę budynku potwierdza symbol „Oko Opatrzności” znajdujący się na fryzie.

źródła: Karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa
oraz  http://krakow-przewodnik.com.pl