Formy pomocy osobom zalegającym z opłatami

1) Udzielenie ulgi w spłacie należności Gminy Miejskiej Kraków

2) Program Oddłużenie

 

Ad. 1 Udzielenie ulgi w spłacie należności Gminy Miejskiej Kraków

Osoby zalegające z opłatami z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych, na podstawie przepisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XCVIII/2557/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazanych organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 2916), mogą aktualnie ubiegać się o rozłożenie przedmiotowej należności nawet na 72 miesięczne raty, o ile wcześniej nie skorzystały z takiej możliwości.

 Ponadto, w oparciu o zapis § 5 wyżej wskazanej uchwały należność z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego, znajdującego się w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, jednorazowo może zostać umorzona na wniosek dłużnika, jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki:

  • należności powstałe w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, licząc od ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego złożenie przez dłużnika kompletnego wniosku, zostały uregulowane w całości,
  • należność główna powstała przed okresem wskazanym w pkt 1 została uregulowana w co najmniej 70 %,
  • spłacone zostały w całości koszty powstałe z tytułu przymusowego dochodzenia należności,
  • dłużnik w całości uregulował należności powstałe po okresie wskazanym w pkt 1,
  • dłużnik nie korzystał z ulgi w formie umorzenia należności z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku, licząc od daty złożenia kompletnego wniosku oraz nie korzysta aktualnie z innej formy ulg w spłacie wierzytelności powstałych z wyżej wymienionego tytułu,
  • zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

Zgodnie z zapisem § 4 ust. 2 powołanej uchwały dłużnik może się ubiegać o umorzenie wierzytelności Gminy Miejskiej Kraków w całości lub w części, jeżeli została spełniona przesłanka ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego.

Ze względu na wyjątkowy charakter ulgi w formie umorzenia należności, w trakcie rozpoznawania wniosku uwzględniane są wszystkie okoliczności sprawy. Ponadto, wszczęcie stosownej procedury może nastąpić po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania problemu zadłużenia w oparciu o obowiązujące w tym zakresie rozwiązania prawne, uwzględniające zarówno interes dłużnika jak i Gminy Miejskiej Kraków.

Procedura udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego i pracowni twórczej

 

Ad. 2 Program Oddłużenie

Osoby, które posiadają zadłużenie z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych, mogą wziąć udział w Programie Oddłużenie, w ramach którego mogą odpracować swoje zobowiązania względem Gminy Miejskiej Kraków.

Kandydaci spełniający kryteria uczestnictwa, po zakwalifikowaniu do udziału w Programie, są zatrudniani w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie. Dzięki temu spłacają oni na rzecz Gminy kwotę zadłużenia w wysokości nie mniejszej niż 50% wynagrodzenia oraz regulują na bieżąco opłaty za korzystanie z lokalu. Osoby te wykonują prace porządkowe i gospodarcze. Dodatkowo mogą one wykonywać prace społecznie użyteczne oraz korzystać ze wsparcia w Klubie Integracji Społecznej MOPS w formie grupowej oraz pracy socjalnej pracowników socjalnych, pomocy prawnika, psychologa lub doradcy zawodowego. Celem tych działań jest aktywizacja zawodowa na otwartym rynku pracy, co umożliwi kontynuację spłaty zadłużenia.

Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie z Zarządem Budynków Komunalnych i przy współpracy z Grodzkim Urzędem Pracy, organizuje spotkania informacyjne dla osób chętnych do udziału w Programie Oddłużenie. Spotkania odbywają się w Klubie Integracji Społecznej na os. Górali 19 w Krakowie. Udział w spotkaniu jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu się do KIS osobiście w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7³°-15³°, pod numerem telefonu 660-637-821, 660-637-822 lub na adres e-mail: is@mops.krakow.pl

https://mops.krakow.pl//index.php/212532,inst,36165,2462,instcbi.html?dok_id=212532&mode=article&type=inst&inst_id=36165&kategoria=2462

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Partnerzy