Obniżki stawek czynszowych dla lokali użytkowych

W ślad za zmianą terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych (więcej informacji TUTAJ) wdrożyliśmy kolejne rozwiązania, które mają na celu pomoc w utrzymaniu działalności prowadzonej przez najemców lokali użytkowych, które pozostają w zasobie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. 

Obniżki stawek czynszowych dla lokali użytkowych
Fot. Pixabay.com

W związku z ograniczeniami, które nałożone zostały ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i wobec gwałtownie słabnącej koniunktury gospodarczej, realizując dyspozycję Prezydenta Miasta Krakowa przygotowaliśmy podstawy prawne umożliwiające obniżenie stawek czynszowych z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, w związku z czasowym zaprzestaniem prowadzenia działalności przez ich najemców.

W celu skorzystania z obniżki czynszu konieczne jest złożenie przez najemcę lokalu użytkowego wniosku, w którym wskazany będzie dzień zaprzestania prowadzenia działalności  w lokalu użytkowym. Nie wymagamy natomiast zawieszenia lub wykreślenia działalności z rejestru, do którego wpis stanowi podstawę funkcjonowania najemcy. Wniosek można przesłać do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w formie elektronicznej na adres zbk@zbk.krakow.pl. Nie jest konieczne uwierzytelnienie go bezpiecznym podpisem elektronicznym czy profilem zaufanym. 

Stawka czynszowa najmu netto obniżana będzie do wysokości kosztów eksploatacyjnych. W przypadku lokali użytkowych usytuowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków koszty te wynoszą 4,89 zł/m2 netto, natomiast w przypadku lokali użytkowych położonych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych stanowić będą sumę wpłacanych przez Gminę na rzecz Spółdzielnia zaliczek: eksploatacyjnej, remontowej oraz zaliczki wnoszonej tytułem uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w lokalu użytkowym.

Obniżona stawka czynszowa obowiązywać będzie przez okres od dnia zaprzestania prowadzenia przez najemcę działalności w lokalu użytkowym do dnia jej wznowienia, nie później jednak niż do dnia odwołania stanu epidemii lub wprowadzenia odpowiednich zmian w przepisach prawnych umożliwiających podjęcie działalności. W tym okresie Gmina Miejska Kraków nie będzie osiągać żadnego dochodu z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność komunalną lub Skarbu Państwa.

Przyjęte rozwiązania nie będą obejmowały  najemców wykorzystujących lokale użytkowe na niekomercyjne potrzeby własne (np. garaże, miejsca postojowe, pomieszczenia służące do przechowywania rzeczy, itp.).

Jednocześnie, w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w komunalnych lokalach użytkowych, na gruncie obecnie obowiązujących w Gminie Miejskiej Kraków regulacji istnieje możliwość obniżenia czynszu w drodze indywidualnego rozpatrzenia wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Lokali Użytkowych pod numerami telefonu: 12 616 61 60, 12 291 28 21, 12 616 61 52, 12 616 61 51, 12 616 61 59, 12 291 28 45, 12 291 28 24.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Partnerzy