górne tło

Rozliczenia mediów dla lokali mieszkalnych

Prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczeniem mediów należy do obowiązków właściciela lokali komunalnych czyli Gminy Miejskiej Kraków.

 

W sprawach dotyczących wielkości naliczonych zaliczek z tytułu opłat za media, jak i rozliczenia tych zaliczek w odniesieniu do rzeczywistych kosztów należy kontaktować się w godz. 7:30-15:30 bezpośrednio z Referatem Rozliczeń Nieruchomości w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w pokoju 8 i 10 lub pod niżej wymienionymi numerami:

jak również z najbliższym Biurem Obsługi Mieszkańców, do których kontakt znajdą Państwo TUTAJ.

 

Zasady rozliczeń    

          

Rozliczenia mediów i usług w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie sporządzane są zgodnie z przyjętym Regulaminem rozliczania dostawy mediów w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Gminę Miejską Kraków, z którym zapoznać się można TUTAJ. 

W przypadku lokali gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych nie będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, media i inne świadczenia rozliczane są zgodnie z przyjętym regulaminem w danej wspólnocie mieszkaniowej.

Rozliczenia przesyłane do wszystkich najemców / użytkowników za pośrednictwem poczty niezwłocznie po rozliczeniu kosztów za dany okres rozliczeniowy.

Termin do uregulowania niedopłaty wynikającej z rozliczenia mediów wynosi 30 dni.

Liczniki indywidualne i ich odczyty

Montaż i legalizacja indywidualnych wodomierzy w lokalu mieszkalnym,
pomieszczeniu tymczasowym lub pracowni twórczej - kliknij TUTAJ.

 

Rozliczenia po wykupie lub po zakończeniu umowy najmu
bądź bezumownego korzystania z lokalu

 

W przypadku wykupienia lub zdania lokalu przed terminem ostatecznego rozliczenia mediów należy podać lub potwierdzić adres korespondencyjny na który ma zostać wysłane powiadomienie o rozliczeniu. Podanie adresu korespondencyjnego jest niezbędne!

 

Uwaga, ważne!

Przypominamy wszystkim, którzy posiadają wodomierze indywidualne w lokalach mieszkalnych, że na koniec każdego roku mają obowiązek udostępnić lokal w celu ich odczytu lub przekazać odczyt pisemnie do Zarządu Budynków Komunalnych.