górne tło

Lokale użytkowe - zasady wynajmu

Zasady wynajmu lokali użytkowych regulują:

 

Zgodnie z ww. przepisami wolne lokale użytkowe pozostające w zasobie lokalowym zarządzanym/administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wynajmowane są, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w trybie aukcji lub w trybie przetargu.

 

Aukcja na najem lokalu użytkowego jest postępowaniem publicznym, jawnym, ustnym i ma na celu ustalenie najwyższej stawki czynszowej netto za 1 m2  powierzchni użytkowej lokalu. Aukcje  przeprowadzane są raz w miesiącu - zwyczajowo w ostatni dzień danego miesiąca, a jeżeli jest to dzień wolny od pracy w najbliższym dniu roboczym.

Przetarg dotyczy lokali użytkowych, które po przeprowadzeniu co najmniej dwóch nieskutecznych postępowań aukcyjnych nadal pozostają pustostanami i jest postępowaniem pisemnym, które ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

Komisja przetargowa dokonuje oceny i wyboru ofert kierując się następującymi kryteriami:

 

Przed datą przeprowadzenia aukcji/przetargu Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie – ich Organizator – podaje (na okres 21 dni) do wiadomości publicznej wykazy pustostanów przeznaczonych do wynajęcia w danym trybie. W okresie podania wykazów do wiadomości publicznej (w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, Rynek Podgórski 1, ul. Kasprowicza 29, w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16 oraz na stronie internetowej Organizatora) Oferent zobowiązany jest zapoznać się ze stanem technicznym lokalu, a w przypadku uznania, że spełnia on pod względem powierzchniowo – lokalizacyjno - technicznym jego oczekiwania pod kątem przyszłej działalności, która ma być w nim realizowana- winien w terminie wyznaczonym przez Organizatora:

oraz