górne tło

Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu: Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

Okres realizacji: 30.03.2014 r. - 30.09.2021 r.

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Jednostka realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Miejsca realizacji: Projekt realizowany będzie na obszarze stolicy województwa małopolskiego – w Krakowie.

 

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności i nadanie nowych funkcji społecznych poprzez restaurację i adaptację zachowanych części Fortu Nr 52 Borek dla utworzenia przestrzeni 2 instytucji kultury - Domu Kultury Podgórze Klub kultury Kliny i Biblioteki Piosenki Polskiej. W wyniku projektu powstanie instytucja, która ożywi teren krakowskiej dzielnicy Kliny przylegający do ulicy Fortecznej i południowego końca ulicy Zakopiańskiej. Centrum poprzez prowadzone programy kulturalne i edukacyjne, wykorzystujące zasoby, a także organizując lekcje muzealne, warsztaty i imprezy, będzie wspomagało system edukacji i wychowania w szkołach z terenu Krakowa i regionu, zainteresowanych współpracą. Ważnym zadaniem będzie stworzenie wspólnej przestrzeni i terenów rekreacyjnych dla mieszkańców okolicy. Kliny nie posiadają atrakcyjnych obszarów dla realizowania zadań

kulturalnych i rekreacyjnych, a piękna zieleń forteczna otaczająca „Borek” będzie mogła zapełnić lukę a także zdynamizować działalność gospodarczą związana z organizacją czasu wolnego w południowej części Krakowa a także w graniczącymi bezpośrednio z Dzielnicą Swoszowice Powiatami Krakowskim i Wielickim a także leżącym w sąsiedztwie Powiatem Myślenickim.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Nadrzędną wytyczną projektu było stworzenie nowoczesnego ośrodka kultury zapewniającego szeroki wachlarz działań kulturalno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy ograniczonych do niezbędnego minimum ingerencjach zarówno w substancję, jak i w formę zabytkowego obiektu.

 

Zakres prac:

- prace konserwatorskie i remontowe przy budynku koszar szyjowych i kaponiery;

- doprowadzenie mediów;

- montaż stałego wyposażenie dla instytucji kultury;

- przygotowanie nawierzchni dla imprez plenerowych;

- lokalizację obiektów małej architektury;

- lokalizację elementów turyst. (m.in. tablice pulpitowe)

- lokalizację i propozycję formy upamiętnienia miejsca lądowania „Candie” (jest to odpowiedź na coroczne, coraz popularniejsze obchody rocznicowe, odbywane z Przedstawicielami Władz Miasta, Konsulatu Generalnego USA, delegacjami Wojska Polskiego),

- lokalizację barier bezpieczeństwa na krawędziach przeciwstoku fosy,

- lokalizację punktów widokowych (ekspozycyjnych) prezentujących najważniejsze elementy fortu.