górne tło

Zasady najmu lokalu komunalnego

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Kraków są przeznaczane na wynajem jako: socjalne, zamienne i pomieszczenia tymczasowe. Zasady ich wynajmu określa ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz uchwała Rady Miasta Krakowie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

 

Zawarcie umowy najmu lokalu następuje na podstawie:

  1. skierowania,
  2. wyroku sądowego ustalającego wstąpienie w stosunek najmu lokalu,
  3. wyroku sądowego ustalającego istnienie stosunku najmu lokalu,
  4. decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, wydanej do lokali pozostających w dyspozycji uprawnionych jednostek organizacyjnych,
  5. ugody sądowej.

 

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ