górne tło

Oferta pracy w ZBK

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie poszukuje kandydatów na dwa wolne stanowiska Referenta w Referacie Obsługi Mieszkańców w Biurze Obsługi Mieszkańców Nr 2 przy ul. Królewskiej 25 w Krakowie w ramach umowy o pracę na czas określony, w celu zastępstwa pracowników w czasie ich usprawiedliwionej nieobecności.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do przesłania wypełnionego i podpisanego kwestionariusza (do pobrania w załączeniu) w formie skanu na adres e-mail: praca@zbk.krakow.pl lub złożenia osobiście/wysłania pocztą w zaklejonej i opisanej kopercie na adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków w terminie do 24 stycznia 2023 r., z dopiskiem w tytule e-maila lub na kopercie: EM-Z-02/22.

Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą e-mailową. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 291 28 17 (Zespół Kadr i Płac),
12 291 28 19 (Referat Obsługi Mieszkańców).

Wymagania niezbędne:

Zakres wykonywanych zadań:

Warunki pracy i płacy: