górne tło

Oferta pracy w Referacie Lokali Służby Zdrowia i Fortów

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko Referenta w Referacie Lokali Służby Zdrowia i Fortów na ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie, w ramach umowy o pracę na czas określony, w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do przesłania wypełnionego i podpisanego kwestionariusza (do pobrania w załączeniu) w formie skanu na adres e-mail: praca@zbk.krakow.pl lub złożenia osobiście/wysłania pocztą w zaklejonej i opisanej kopercie na adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków w terminie do 31 sierpnia 2023 r., z dopiskiem w tytule e-maila lub na kopercie: EL-Z-05/2023.

O terminie przeprowadzenia rozmów wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą e-mailową. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 291 28 17 (Zespół Kadr i Płac), 12 616 61 72 (Referat Lokali Służby Zdrowia i Fortów).

Wymagania niezbędne:

Zakres wykonywanych zadań:

Warunki pracy i płacy: