Aukcje na lokale mieszkalne

Osoba o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych może przystąpić do aukcji na wynajem lokali mieszkalnych, położonych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa i osób fizycznych pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków albo w budynkach stanowiących własność osób fizycznych, nieznanych z miejsca pobytu, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest wysokość miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej danego lokalu.

Istotne reguły na podstawie których przebiega aukcja

 

W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych,

 • w aukcji nie mogą brać udziału osoby, które:

- są dłużnikami gminy lub urzędu skarbowego, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania oferenta,

- prowadzą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

- nie posiadają środków finansowych na przeprowadzenie remontu lokalu i obsługę przyszłych opłat czynszowych,

 • administratorzy lokali w ustalonych terminach udostępniają zainteresowanym lokale objęte postępowaniem celem umożliwienia im zapoznania się z ich stanem technicznym oraz udzielają wszelkich informacji o lokalach.
 • warunkiem przystąpienia do aukcji jest uiszczenie wadium.
 • deklarowana wysokość stawki czynszowej za najem lokalu, nie może być niższa od 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku.
 • osoba, której oferta została wybrana, zobowiązana jest do zawarcia przedwstępnej umowy najmu lokalu, przedwstępną umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się na czas realizacji remontu lokalu nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 • w czasie trwania przedwstępnej umowy najmu przyszły najemca zobowiązany jest do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz opłat niezależnych od właściciela,
 • przed podpisaniem przedwstępnej umowy najmu należy dokonać wpłaty kaucji w wysokości 6-krotności ustalonego (wylicytowanego) miesięcznego czynszu najmu za dany lokal, płatnej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy,
 • zakres prac remontowych niezbędnych do zasiedlenia lokalu podlega rozliczeniu w czynszu, po pozytywnym zweryfikowaniu przez wynajmującego dokumentów rozliczeniowych, na podstawie specyfikacji przedstawionej w dokumentacji aukcji,
 • przyrzeczona umowa najmu (umowa na czas nieoznaczony) jest zawierana po dokonaniu odbioru wykonanych prac remontowych bez wad i realizacji wszystkich zobowiązań wynikających z przedwstępnej umowy najmu,
 • aukcja na dany lokal rozpoczyna się od podania zasad aukcji, ogłoszenia osób dopuszczonych do aukcji, ogłoszenia wyjściowej stawki czynszu, jednorazowe postąpienie stawki nie może być niższe od 0,20 zł.

 

Informacje oraz publikacja aukcji

 

Na okres 21 dni przed dniem aukcji podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa w Krakowie przy Placu Wszystkich Świętych 3/4, przy ul. Wielopole 17a oraz w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 16 i jego Biurach Obsługi Mieszkańców a także publikuje na stronie internetowej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie:

Listę lokali przeznaczonych do wynajęcia, zawierającą następujące dane:

Informację określające:

a) termin i miejsce postępowania,

b) ogólne zasady przeprowadzania postępowania,

c) minimalną wysokość stawki czynszu z tytułu najmu,

d) terminy wnoszenia czynszu,

e) zasady aktualizacji czynszu,

f) przeznaczenie lokalu do oddania w najem na czas nieoznaczony.

 

Wymagane dokumenty oraz termin ich składania

 

 • Pisemne oferty przyjmowane są w okresie wywieszenia do publicznej wiadomości wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia, nie później jednak niż do godziny 15.00 trzeciego dnia roboczego poprzedzającego dzień przeprowadzenia aukcji. Oferta winna m.in. zawierać:
 • imię, nazwisko i adres oferenta,
 • oznaczenie lokalu,
 • deklarowaną wysokość stawki czynszowej za najem lokalu, która nie może być niższa od 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku,
 • zaświadczenia o nie zaleganiu z zapłatą należności wobec urzędu skarbowego oraz urzędu gminy, właściwych dla miejsca zamieszkania oferenta oraz oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa nieruchomościami,
 • oświadczenie o powzięciu wiadomości, iż stwierdzenie przez Organizatora nieprawdziwości oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, spowoduje zatrzymanie wpłaconego wadium (w całości) oraz odmowę zawarcia Umowy przyrzeczonej, jeżeli prawo takie zostanie nabyte,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, z zakresem prac remontowych niezbędnych do zasiedlenia lokalu podlegających rozliczeniu w czynszu, z zakresem prac remontowych do wykonania na własny koszt oraz gotowości zawarcia Przedwstępnej umowy najmu lokalu w stanie technicznym opisanym w ofercie (listy lokali przeznaczonych do wynajęcia) i przyjęciu obowiązku przystosowania lokalu we własnym zakresie do umówionego użytku w określonym terminie, a także oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na wykonanie prac remontowych,
 • oryginały zaświadczeń, w szczególności zaświadczenia od pracodawcy/zleceniodawcy lub firmy o uzyskiwanych dochodach lub oryginały innych dokumentów, potwierdzających wysokość osiąganych przez oferenta dochodów za okres trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia aukcji,
 • datę wpłaty wadium i wysokość wpłaconej kwoty.

pokaż metkę
Autor: ZBK
Osoba publikująca: Krzysztof Marcinkiewicz
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Partnerzy