Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Deklaracja dostępności

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego: zbk-krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-05.

Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2024-04-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie zbk-krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Gilowska, adres poczty elektronicznej: anna.gilowska@zbk.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 12 291 28 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do rzecznika).

Dostępność architektoniczna

Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

Do budynku prowadzą 4 wejścia oznaczone cyframi 1,2,3,4:

Wejście numer 1 od ul. M. Jaremy, od strony osiedla,

Wejście numer 2 od ul. B. Czerwieńskiego (parking),

Wejście numer 3 od ul K. Pużaka (parking)

Wejście numer 4 od ul. B. Czerwieńskiego.

Do wszystkich wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia 1 i 2 znajdują się podjazdy dla wózków, obydwa wejścia przeznaczone są dla gości.

Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia numer 1. Dalsze przejścia zabezpieczone są drzwiami, przez które może przejechać osoba na wózku.

W budynku znajduje się winda.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w korytarzu po prawej stronie od portierni, tuż za drzwiami wejściowymi prowadzącymi do korytarza.

Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Żbik
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2020-09-18
Data aktualizacji: 2024-04-02
Powrót