Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

INFORMACJA  ADMINISTRATORA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

OSÓB FIZYCZNYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie z siedzibą przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
 • telefonicznie: (12) 616-62-34
 • poprzez adres e-mail: iod@zbk.krakow.pl

 

Ponadto informujemy, że:

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków, kosztów energii cieplnej dostarczonej na potrzeby ciepłej wody użytkowej, sporządzenia powiadomień o wynikach rozliczeń, a także analizy kosztów tych opłat w porównaniu z okresami poprzednimi na podstawie stanów odczytów, w tym ich weryfikacji.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną Państwo jesteście,
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na Administratorze  obowiązku prawnego; w przypadku bezumownego użytkowania lokalu – przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do realizacji praw i obowiązków Administratora związanych z bezumownym korzystaniem przez Panią/Pana z lokalu.

W szczególności przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej celu odbywa się na podstawie następujących przepisów:

 • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
 • ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach,
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody,
 • rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych,
 • uchwały Nr XIV/270/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia ''Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków''.
 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody, w przypadku pozostałych danych tj. numer telefonu, adres e-mail, bądź innych danych zamieszczonych przez Państwa w polu ”uwagi”.

 

 

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane kategoriom odbiorców tj. podmiotom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów, w szczególności firmie Akademickie CentrumKomputerowe „Cyfronet” Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, która udostępnia swoje zasoby w celu obsługi strony internetowej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • niezbędny do realizacji powołanego wyżej celu, z uwzględnieniem okresu niezbędnego dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a następnie Państwa dane będą przetwarzane na podstawie i w celach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat.
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – do czasu wycofania zgody.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą
 1. mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych,
 2. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody - mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 3. niezależnie od powyższego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - w przypadku, gdy uznają Państwo, iż  przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

 

 1. Wymóg podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. Przekazanie przez Państwa danych w zakresie: numeru telefonu, adresu e-mail, innych danych jest w pełni dobrowolne.

 

 1. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

 1. Transfer danych do państw trzecich

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Dawid Jasztal
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2020-12-08
Data aktualizacji: 2020-12-08
Powrót