Lokale mieszkalne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza przetarg na najem lokali mieszkalnych

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza przetarg na najem lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator

Organizator przetargu: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu:

- Zarządzenie Nr 1941/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zarządzania budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, pozostającymi w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator,

- Zarządzenie Nr 48/2022 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator.

- Zarządzenie Nr 39/2023 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia w dniach od 13 do 17 listopada 2023 roku przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków.

Wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia umieszcza się:

1. Na tablicach ogłoszeń Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 oraz w siedzibach:

- Biura Obsługi Mieszkańców Nr 1 Rynek Kleparski 4,

- Biura Obsługi Mieszkańców Nr 2 ul. Królewska 25,

- Biura Obsługi Mieszkańców Nr 3 ul. Zamoyskiego 3,

- Biura Obsługi Mieszkańców Nr 4 os. Centrum C 10 B,

- Biura Obsługi Mieszkańców Nr 5 os. Na Stoku 1,

- Biura Obsługi Mieszkańców Nr 6 Plac Na Groblach 7.

2. Na stronie internetowej Organizatora https://zbk-krakow.pl; w terminie od 6 października 2023 r. do 10 listopada 2023 r.

 

                                                                                              >>> WYKAZ <<<

 

Harmonogram udostępniania lokali z wykazu do obejrzenia przez Oferentów:

 

Lp Ulica Nr domu Oznaczenie lokalu Liczba pokoi Powierzchnia użytkowa (m2) Administrator lokalu Siedziba administracji Telefon do administratora  Data i godzina udostępnienia  lokalu 
Data I Godzina I Data II Godzina II
1 Kalwaryjska 37 7 1 35,22 Agnieszka Klimczyk

Zamoyskiego 3

(12) 291 29 42

18.10.2023 r.

13:45-14:45

3.11.2023 r.

13:45-14:45

2 Kalwaryjska 37 9 2 43,05

Agnieszka Klimczyk

Zamoyskiego 3

(12) 291 29 42

18.10.2023 r.

13:45-14:45

3.11.2023 r.

13:45-14:45

3 Kalwaryjska 37 12a 2 46,60

Agnieszka Klimczyk

Zamoyskiego 3

(12) 291 29 42

18.10.2023 r.

13:45-14:45

3.11.2023 r.

13:45-14:45

4 Płaszowska 18 4 3 79,56 Agnieszka Dubiel

Zamoyskiego 3

(12) 291 29 41

17.10.2023 r.

13:45-14:45

2.11.2023 r.

13:45-14:45

5 Płaszowska 18 7 1 39,85 Agnieszka Dubiel

Zamoyskiego 3

(12) 291 29 41

17.10.2023 r.

13:45-14:45

2.11.2023 r.

13:45-14:45

6 Katarzyny 5 1-1a 3 48,69 Damian Rajczewski

Plac Na Grobach 7

(12) 291 29 93

13.10.2023 r.

13:45-14:45

7.11.2023 r.

13:45-14:45

7 Katarzyny 5 17 1 16,47 Damian Rajczewski

Plac Na Grobach 7

(12) 291 29 93

13.10.2023 r.

13:45-14:45

7.11.2023 r.

13:45-14:45

8 Zakopińska 26 5 1 32,20 Adrianna Jankowska-Musielak

Plac Na Grobach 7

(12) 291 29 97

19.10.2023 r.

13:45-14:45

6.11.2023 r.

13:45-14:45

9 Zakopiańska 26 6 2 31,90 Adrianna Jankowska-Musielak

Plac Na Grobach 7

(12) 291 29 97

19.10.2023 r.

13:45-14:45

6.11.2023 r.

13:45-14:45

10 Zakopiańska 26 4 1 24,00 Damian Rajczewski

Plac Na Grobach 7

(12) 291 29 93

19.10.2023 r.

13:45-14:45

6.11.2023 r.

13:45-14:45

 

 

Na stronie internetowej Organizatora będą opublikowane zdjęcia lokali.

 

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

W przetargu może wziąć udział Oferent, który:

 • jest osobą fizyczną, w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • złoży ofertę według wzoru podanego przez Organizatora,
 • wpłaci wadium w wysokości określonej przez Organizatora.

Organizacja przetargu:

Przetarg składa się z części pisemnej i ustnej (licytacja).

Przetarg przeprowadzi Komisja w składzie: - Pani Anita Urban, Pani Magdalena Olchawska, Pani Justyna Kondratów, Pani Magdalena Adamska, Pan Grzegorz Grochola, Pani Agata Banduła oraz Pan Piotr Stawecki.

Część pisemna przetargu:

Polega na złożeniu oferty według wzoru ustalonego przez Organizatora – POBIERZ.

Oferta, która nie spełni kryteriów formalnych zostanie odrzucona przez Komisję.

Co powinna zawierać oferta:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji Oferenta, nr telefonu i adres e-mail,
 • adres lokalu, na który składana jest oferta,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem prac remontowych koniecznych do wykonania w lokalu i do wykonania przez Oferenta według własnego uznania,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią zarządzenia,
 • oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń z tytułu wykonania w lokalu wszelkich prac remontowych,
 • datę wykonania przelewu wadium,
 • dane do przelewu w celu zwrotu wadium,
 • propozycję stawki wywoławczej powyżej 3% wartości odtworzeniowej lokalu (do ewentualnego zaoferowania przez Oferenta),
 • jeżeli oferent działa przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Złożenie oferty:

Ofertę (z ewentualnym pełnomocnictwem) należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w Punkcie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, najpóźniej do godziny 15:00 w piątym dniu roboczym przed terminem przeprowadzenia przetargu (licytacji), tj. do dnia 10 listopada 2023 r. na druku ustalonym przez Organizatora. Kopertę należy opisać w następujący sposób: „Oferta do udziału w przetargu na najem lokalu mieszkalnego, w budynku stanowiącym własność osób fizycznych, pozostającym w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, położonego przy ul. …………………………………..., ujętego w wykazie w poz. nr …………. Jeżeli Oferent działa przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Osoba przyjmująca ofertę zobowiązana jest odnotować na kopercie: datę i godzinę przyjęcia oferty oraz kolejny numer przyjmowanej oferty.

 

Wadium:

Wadium, którego wysokość w odniesieniu do poszczególnych lokali została podana w wykazie lokali przeznaczonych do wynajęcia, płatne jest przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy PKO BP: 82 1020 2892 0000 5902 0590 1667, najpóźniej do godziny 15:00 w piątym dniu roboczym przed terminem przeprowadzenia przetargu (licytacji), tj. do dnia 10 listopada 2023 r. O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data wpływu środków finansowych na konto Organizatora.

Oferent dokonujący wpłaty wadium podaje w przelewie:

 • imię i nazwisko,
 • datę przetargu,
 • adres lokalu przeznaczonego do wynajęcia i jego numer porządkowy w wykazie.

Oferentowi, który nie wygrał przetargu lub nie został do niego dopuszczony lub nie wziął udziału w licytacji, wadium jest zwracane na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta, począwszy od trzeciego dnia roboczego licząc od dnia zakończenia przetargu, tj. od dnia 22 października 2023 r. Organizator zwraca wadium Oferentowi w przypadku odwołania lokalu z przetargu, we wskazanym wyżej terminie.

Wadium jest zwracane Oferentowi, który wygrał przetarg, ale nie zawarł przedwstępnej umowy najmu z powodu unieważnienia przetargu lub innej przyczyny, za którą odpowiada Organizator. Wadium jest zwracane na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta, począwszy od trzeciego dnia roboczego licząc od dnia unieważnienia przetargu lub wystąpienia innej przyczyny, za którą odpowiada Organizator.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli Oferent w wymaganym terminie nie zawrze przedwstępnej umowy najmu albo przed zawarciem przedwstępnej umowy najmu nie wpłaci kaucji.

Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał przetarg podlega rozliczeniu przy wpłacie kaucji.

Część ustna przetargu (licytacja):

Część ustna polega na licytacji stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu (miesięcznie). Licytację wygra Oferent, który zaoferuje najwyższą stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu (miesięcznie) i zostanie mu udzielone przybicie.

Część ustna (licytacja) odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1 (sala obrad F. Maryewskiego - II piętro) w dniu 17 listopada 2023 r. o godzinie 9:00 dla Oferentów, którzy zostaną do niej dopuszczeni przez Komisję.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 19,48 zł/m2, chyba, że w ofercie Oferent zaoferował wyższą stawkę czynszu, wówczas stawką wywoławczą dla danego lokalu będzie najwyższa spośród stawek zaoferowanych przez Oferentów dla danego lokalu.

 

Zasady przeprowadzenia części ustnej przetargu (licytacji):

Organizator poinformuje Oferentów drogą telefoniczną lub mailową o dopuszczeniu do licytacji.
Licytację poprzedza ogłoszenie zasad licytacji i ogłoszenie listy Oferentów dopuszczonych do licytacji na poszczególne lokale.

Jednorazowe postąpienie stawki nie może być niższe niż 1 zł.

Po ustaniu zgłoszeń, osoba przeprowadzająca licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu (miesięcznie), udziela przybicia, zamyka licytację oraz ogłasza imię i nazwisko Oferenta, który wygrał licytację oraz wysokość wylicytowanej stawki czynszowej za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu (miesięcznie).

Licytacja na dany lokal odbędzie się nawet wówczas, gdy zostanie do niej dopuszczony tylko jeden Oferent, pod warunkiem podjęcia przez niego licytacji i wykonania minimum jednego postąpienia.

Oferent, który złożył więcej niż jedną ofertę i wygrał licytację danego lokalu, jest wykluczony z licytacji na pozostałe lokale biorące udział w przetargu, na które złożył oferty.

 

Licytację uznaje się za nierozstrzygniętą, gdy:

a) żaden z Oferentów nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą,

b) nie została złożona żadna oferta.

 

Zawarcie przedwstępnej umowy najmu:

Oferent, który wygra przetarg, będzie zobowiązany do zawarcia przedwstępnej umowy najmu na okres 9 miesięcy. Przedwstępna umowa najmu może zostać przedłużona na dalszy czas oznaczony, w uzasadnionym przypadku, na wniosek Oferenta. Z Oferentem może zostać zawarta tylko jedna przedwstępna umowa najmu.

Przedwstępną umowę najmu Oferent zawiera w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wygrania przetargu, w Biurze Obsługi Mieszkańców Nr 3 przy ul. Zamoyskiego 3 w Krakowie (lokale przy ul. Kalwaryjskiej 37 oraz Płaszowskiej 18), w Biurze Obsługi Mieszkańców Nr 6 Plac Na Grobkach 7 w Krakowie (lokale przy ul. Katarzyny 5 oraz Zakopiańskiej 26).

W czasie trwania przedwstępnej umowy najmu, Oferent będzie ponosił miesięczne opłaty na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i opłat niezależnych od właściciela, w wysokości podanej przez Organizatora.

 

Kaucja:

Przed podpisaniem przedwstępnej umowy najmu, Oferent jest zobowiązany wpłacić kaucję w wysokości 4-miesięcznego czynszu. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał przetarg podlega rozliczeniu w kaucji.

Kaucja (uzupełnienie ponad wadium) jest płatna przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy PKO BP 84 1020 2892 0000 5302 0590 1634 nie później niż do dnia podpisania przedwstępnej umowy najmu lokalu. O wysokości dopłaty Organizator poinformuje oferenta telefonicznie lub mailowo. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora.

Jeżeli kaucja nie zostanie wpłacona w wymaganym terminie to Oferent traci prawo do zawarcia przedwstępnej umowy najmu i wadium zostaje zatrzymane.

 

Prace remontowe w lokalu i ich rozliczenie:

Jeżeli lokal będzie wymagał przeprowadzenia prac remontowych celem przystosowania do umówionego użytku, Oferent wykona te prace we własnym zakresie i na własny koszt.

Prace remontowe konieczne do zasiedlenia lokalu będą podlegały rozliczeniu w czynszu na zasadach określonych przez Organizatora.

 

Zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony:

Po spełnieniu warunków z przedwstępnej umowy najmu, z Oferentem zostanie zawarta umowa najmu na czas nieoznaczony.

 

Dodatkowe informacje dla Oferentów:

Organizator może odwołać przetarg w całości lub na poszczególne lokale, bez podawania przyczyny, najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.

Oferent może w terminie 3 dni od daty zamknięcia licytacji, zaskarżyć czynności związane
z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Krakowa. Postępowanie wyjaśniające przeprowadza Organizator. Skargę należy złożyć w miejscu, w którym była złożona oferta.

W przypadku wniesienia skargi, do czasu jej rozpatrzenia, Organizator wstrzymuje się z zawarciem przedwstępnej umowy najmu.

Prezydent Miasta Krakowa może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie przetargu lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

Stawka czynszu jest waloryzowana narastająco raz w roku, począwszy od roku następującego po roku, w którym doszło do zawarcia umowy najmu, w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem, że w czasie trwania umowy najmu stawka czynszu nie może być niższa niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

W przypadku, gdy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wygrania przetargu, nie dojdzie do zawarcia przedwstępnej umowy najmu lokalu z Oferentem, który wygrał przetarg, Organizator może zawrzeć przedwstępną umowę najmu tego lokalu z Oferentem, który wylicytował drugą co do wielkości stawkę, o ile nie była ona niższa niż 90% stawki wylicytowanej przez pierwszego Oferenta.

 

Organizator czuwa nad porządkiem w sali, w której odbywa się licytacja.

W trakcie przeprowadzania licytacji Oferentowi towarzyszyć może nie więcej niż jedna osoba, chyba że
z przyczyn niezależnych od Organizatora, inaczej postanowi Organizator.

Oferenta może reprezentować pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa.

 

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie z siedzibą przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

 1. listownie na adres : ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
 2. telefonicznie – (12) 616-62-34
 3. poprzez adres e-mail: iod@zbk.krakow.pl

Ponadto informujemy, że:

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. Pani/Pana dane pozyskane w związku z uczestniczeniem w przetargu, nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych osobowych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych.
 5. Nie przysługuje Pani/Panu na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdyż podstawę przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 6. Niezależnie od powyższego, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do złożenia oferty, a następnie – w przypadku nabycia prawa do zawarcia umowy i spełnienia wszelkich wymogów przewidzianych przepisami prawa – w celu wykonania zawartej umowy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższego celu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2023-10-06
Data aktualizacji: 2023-10-06
Powrót