Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Monitoring wizyjny

Pixabay.com

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


ADMINISTRATOR DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej  „RODO”) informujemy Państwa, że Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie z siedzibą przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków.

 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

- poprzez adres e-mail: iod@zbk.krakow.pl

- telefonicznie: (12) 616-62-34


CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 5 i art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO, w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art.22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.


POZOSTAŁE INFORMACJE, W TYM PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar siedziby Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie wraz z terenem przyległym do budynku, w szczególności: wejścia do budynku/wyjścia z budynku, korytarze, klatka schodowa, sekretariat, parking główny, parking służbowy, plac przy wejściu głównym.

2. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz. Nie rejestruje się dźwięku. System monitoringu wizyjnego nie jest wyposażony w funkcję automatycznej analizy obrazu.

3. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres jednego miesiąca. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do nagrań zawierających ich dane osobowe (tj. wizerunek, numer tablicy rejestracyjnej pojazdu) w uzasadnionych przypadkach, a także prawo do przetwarzania Państwa danych przez ograniczony czas, prawo do usunięcia danych bądź anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach.

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz stronom trzecim posiadającym prawnie uzasadniony interes. Ponadto:

a) osobami posiadającymi uprawnienia dostępu do nagrań obrazu zawierających dane osobowe uzyskane w wyniku monitoringu jest Administrator Systemu Informatycznego ZBK lub inna  osoba upoważniona przez Administratora danych;

b) osoby odpowiedzialne za ochronę i dozór budynku, będącego siedzibą Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie  wraz z terenem przyległym do budynku, posiadają możliwość podglądu obrazu z kamer tylko w czasie rzeczywistym z wyłączeniem przeglądania, kopiowania, udostępniania i usuwania nagrań pochodzących z monitoringu wizyjnego.

6. Niezależnie od powyższego, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Żbik
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2021-09-15
Data aktualizacji: 2021-09-15
Powrót