Aktualności ogólne

Termin obowiązywania obniżki czynszu dla najemców, którzy zamknęli lokale użytkowe!

W związku z sukcesywnym znoszeniem zakazów lub ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, przy jednoczesnym utrzymaniu konieczności przestrzegania określonego reżimu sanitarnego, obniżka czynszu do kosztów eksploatacyjnych, przewidziana dla najemców lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwagi na czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności w lokalach, obowiązywać będzie do dnia jej wznowienia, nie później jednak niż do dnia 31 maja 2020 r. (za wyjątkiem tych rodzajów działalności, których podjęcie od dnia 1 czerwca 2020 r., z uwagi na brak wprowadzenia odpowiednich zmian w przepisach prawnych, nadal nie będzie możliwe).

Obniżka czynszu o 50% dla lokali użytkowych

Wobec dużej liczby wniosków składanych przez najemców, którzy prowadząc działalność w wynajmowanych od Gminy Miejskiej Kraków lokalach użytkowych doznają ograniczeń uwarunkowanych aktualną sytuacją epidemiologiczną, opracowaliśmy regulacje umożliwiające udzielenie obniżki czynszu o 50 %.

Ważne zmiany w opłatach

Zgodnie z decyzją nr KR.RET.070.257.2018 z 26 kwietnia 2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Nowa taryfa obowiązuje od 24 maja 2020 r. i wynosi 10,49 zł  za 1 m3 zimnej wody i ścieków. W związku powyższym rozpoczęliśmy wysyłkę powiadomień o zmianie wysokości opłat od 1 czerwca 2020 r. do wszystkich użytkowników lokali.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY