Ważne informacje dotyczące wysokości czynszu!

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje że od 1 lipca 2020 r. dla mieszkańców, którzy otrzymali wypowiedzenia o podwyżce czynszu, zaczną obowiązywać nowe czynsze w wysokości podanej w wypowiedzeniu. Do nowego czynszu należy doliczyć aktualne opłaty niezależne od właściciela, w tym nową opłatę za wodę i odprowadzanie ścieków.

Jednocześnie przypominamy, że w sytuacji kiedy najemcy nie są w stanie w pełni regulować opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych mogą skorzystać z poniżej wskazanych możliwości.

Ważne informacje dotyczące wysokości czynszu!
Fot. Pixabay.com

Obniżka czynszu

Obniżka czynszu jest formą pomocy skierowaną do najemców lokali mieszkalnych wchodzącychw skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz do najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa. O pomoc tę mogą się ubiegać najemcy, którzy nie są w stanie uiszczać czynszu nieobniżonego przy wykorzystaniu własnych środków i posiadanych zasobów finansowych.

Obniżka czynszu udzielana jest na wniosek najemcy na okres 12 miesięcy z możliwością wydłużenia tego okresu w przypadku utrzymania się niskiego dochodu.

Wniosek o obniżenie czynszu, deklarację o wysokości dochodów za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku oraz dokumenty pozwalające ustalić dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy można złożyć za pośrednictwem poczty lub do urny umieszczonej przy wejściu do budynku Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,
ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie.

Szczegółowe informacje na temat obniżek czynszu można uzyskać pod numerami telefonów:
12 616 61 85, 12 616 61 84, 12 291 28 46 oraz TUTAJ.

Udzielenie ulgi w spłacie należności

Na podstawie przepisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XCVIII/2557/18 z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazanych organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 2916 z późn. zm.), dopuszcza możliwość rozłożenia spłaty istniejącego zadłużenia, nawet na 72 miesięczne raty.

W przypadku zawartych wcześniej porozumień w sprawie ratalnej spłaty należności Gminy, mając na uwadze trudną sytuację gospodarczą spowodowaną negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 oraz brak możliwości regulowania należności, dłużnicy mogą wnioskować o zawieszenie spłaty pozostałych do zapłaty należności objętych porozumieniem ratalnym, na okres do 6 miesięcy. Wnioski o odroczenie terminu spłaty należności objętych ulgą polegającą na ratalnej spłacie długu, można składać do 31 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje i pomoc w złożeniu wniosku o rozłożenie zadłużenia na raty można uzyskać pod numerami telefonu: 12 291 28 41, 12 291 28 65, 12 291 28 39, 12 616 61 08, 12 616 61 07, 12 616 61 99.

Dodatek mieszkaniowy oraz zryczałtowany dodatek energetyczny

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych. Nie jest on kwotą stałą i jest wyliczany indywidualnie. Dodatek przyznawany jest na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne półroczne okresy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę opłat za energię elektryczną.

Z dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego mogą korzystać nie tylko najemcy, ale również osoby zajmujące lokale mieszkalne bezumownie, o ile w wyroku eksmisyjnym sąd przyznał prawo do lokalu socjalnego lub zamiennego.

Szczegółowe informacje: Krakowskie Centrum Świadczeń, ul. Stachowicza 18 Kraków;tel. 12 6165021 oraz TUTAJ.

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej są zróżnicowane i mają charakter pieniężny lub rzeczowy. Ze świadczeń tych mogą skorzystać zarówno najemcy lokali mieszkalnych oraz osoby zajmujące lokale mieszkalne bezumownie.

Szczegółowe informacje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 Kraków; tel. 12 6165427 oraz TUTAJ.

Program Oddłużenie

Program Oddłużenie stanowi formę pomocy osobom zadłużonym z tytułu korzystania z komunalnego lokalu mieszkalnego. Jego celem jest przeciwdziałanie problemowi narastania tego rodzaju zadłużenia, jak również aktywizacja zawodowa dłużników, co w dalszej perspektywie może umożliwić uzyskanie zatrudnienia na rynku pracy.

Szczegółowe informacje: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, Kraków; tel. 12 6166149 oraz TUTAJ.

Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Górali 19 Kraków; tel. 660637821 oraz TUTAJ.

Zamiana mieszkań

Istnieją dwa rodzaje zamian: dobrowolna i z urzędu. W ramach zamiany dobrowolnej możliwa jest m.in. zamiana mieszkań za spłatę zadłużenia. Z tej zamiany mogą skorzystać osoby zajmujące lokal komunalny, które utraciły tytuł prawny wskutek zadłużenia lub posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego.

W ramach zamian z urzędu możliwe są zamiany na lokal o większej lub mniejszej powierzchni, na inny lokal ze względu na wieku lub stan zdrowia, na lokal równorzędny, położony na niższej kondygnacji.

Szczegółowe informacje: Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1 Kraków; tel. 12 6168241 oraz TUTAJ

Tagi: pomoc, czynsz

pokaż metkę
Osoba publikująca: Karolina Banduła
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Partnerzy