Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Oferta pracy w Referacie Lokali Użytkowych

Fot. pixabay.com

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie poszukuje kandydatki/kandydata w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do przesłania wypełnionego i podpisanego kwestionariusza (do pobrania w załączeniu) w formie skanu na adres e-mail: praca@zbk.krakow.pl
lub złożenia osobiście/wysłania pocztą w zaklejonej i opisanej kopercie na adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków w terminie do 17 marca 2024 r., z dopiskiem w tytule e-maila lub na kopercie nr ref: NU-Z-2/24.

O terminie przeprowadzenia rozmów wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej (e-mail). Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 291 28 17/12 616 6142 (Zespół Kadr i Płac), 12 616 61 60 (Referat Lokali Użytkowych).

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Udział w komisji aukcyjnej/przetargowej na najem lokali użytkowych.
 • Przyjmowanie dokumentów stanowiących podstawę do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w wyniku wygrania aukcji/przetargu przez oferenta.
 • Realizacja procedury zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego drogą bezprzetargową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • Wprowadzanie najemcy i przekazanie lokalu użytkowego w najem po podpisaniu umowy najmu.
 • Podejmowanie działań mających na celu opuszczenie lokalu użytkowego przez użytkownika nieposiadającego tytułu prawnego do lokalu.
 • Przejmowanie lokali użytkowych po wypowiedzeniu/rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów najmu.
 • Bieżący nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z umów o utrzymanie czystości, dostawę mediów.
 • Kontrola polegająca na wizjach w terenie w celu ewentualnego ujawnienia podmiotów korzystających z lokali użytkowych w sposób sprzeczny z umową.
 • Przekazywanie właściwym podmiotom przyjętych zgłoszeń od najemców o awariach, usterkach, koniecznych naprawach lub remontach w celu likwidacji skutków awarii, usunięcia usterek oraz wykonania niezbędnych napraw i remontów.
 • Sprawdzanie i potwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów kosztowych, w zakresie opłat niezależnych od właściciela i świadczeń dodatkowych określonych umową najmu lokalu użytkowego.

Warunki pracy i płacy:

 • Wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych – zgodnie z odrębnymi przepisami).
 • Płaca zasadnicza: 4 250 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy.
 • Dofinansowanie do kart sportowych, świadczenia w ramach ZFŚS.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Żbik
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2024-02-27
Data aktualizacji: 2024-03-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź