Wzory dokumentów

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu korzystania z lokali użytkowych w tym garaży:

Wzór wniosku o rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych

Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności należności cywilnoprawnych

Wzór wniosku w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych

Wzór wniosku o udzielenie pomocy indywidualnej na restrukturyzację

Oświadczenie o dochodach oraz o stanie majątkowym dla osób fizycznych i podmiotów ubiegających się o ulgę w spłacie należności nie stanowiącej pomocy de minimis

Formularz informacji dla przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis

Formularz informacji dla przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie/rybołóstwie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy

Wzór zobowiązania do poinformowania o innej pomocy otrzymanej w trakcie postępowania

Informacja od Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

pokaż metkę
Autor: Wzory dokumentów lokale użyrkowe
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Partnerzy