Lokale użytkowe rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rozliczenia mediów dla lokali użytkowych

Regulaminy dotyczące rozliczeń mediów dotyczą wszystkich lokali w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, niezależnie od wyposażenia w instalacje wewnętrzne i rodzaju dostarczonych mediów.

 

Koszty opłat niezależnych od właściciela obejmują wszystkie wydatki związane z opłatami za dostawę mediów i świadczeń uiszczanych na rzecz usługodawców zewnętrznych. Rozliczenie kosztów dostawy mediów i świadczeń dokonuje się odrębnie dla każdego lokalu w obrębie danej nieruchomości. Rozliczenie kosztów dostawy mediów i innych świadczeń dokonuje się raz w roku, po zakończeniu okresu rozliczeniowego w terminach:

  • nie później niż do 30 września następującego po nim roku kalendarzowego w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych,
  • w przypadku lokali gminnych znajdujących się w budynkach wspólnoty mieszkaniowej nie będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, media i inne świadczenia rozliczane są w terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania z Wydziału Mieszkalnictwa UMK informacji o wysokości kosztów podlegających rozliczeniu.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie w związku z koniecznością dalszej weryfikacji otrzymanych kosztów oraz danych przyjętych do rozliczenia.

Regulamin opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących aktach prawnych:

  • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło,
  • uchwała Nr XIV/270/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
  • ustawa z dnia 11 maja 2011 r. Prawo o miarach,
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody,
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki  dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

 

Podstawa prawna:

Regulamin rozliczania dostawy mediów w lokalach użytkowych zarządzanych przez Gminę Miejską Kraków                                                                                                         

Regulamin rozliczania dostawy mediów w lokalach i kramach kupieckich zarządzanych przez Gminę Miejską Kraków usytuowanych w Rynku Głównym 3 Sukiennice

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2018-11-09
Data aktualizacji: 2018-11-16
Powrót