Lokale użytkowe rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Lokale użytkowe - zasady wynajmu

Zasady wynajmu lokali użytkowych regulują:

 

  • uchwała Nr XXXIV/445/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal oraz
  • zarządzenie Nr 2760/2013  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.).

Zgodnie z ww. przepisami wolne lokale użytkowe pozostające w zasobie lokalowym zarządzanym/administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wynajmowane są, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w trybie aukcji lub w trybie przetargu.

 

Aukcja na najem lokalu użytkowego jest postępowaniem publicznym, jawnym, ustnym i ma na celu ustalenie najwyższej stawki czynszowej netto za 1 m2  powierzchni użytkowej lokalu. Aukcje  przeprowadzane są raz w miesiącu - zwyczajowo w ostatni dzień danego miesiąca, a jeżeli jest to dzień wolny od pracy w najbliższym dniu roboczym.

Przetarg dotyczy lokali użytkowych, które po przeprowadzeniu co najmniej dwóch nieskutecznych postępowań aukcyjnych nadal pozostają pustostanami i jest postępowaniem pisemnym, które ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

Komisja przetargowa dokonuje oceny i wyboru ofert kierując się następującymi kryteriami:

  • deklarowaną wysokością stawki czynszowej netto za najem 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego,
  • deklarowaną wysokością nakładów finansowych planowanych do poniesienia na poprawienie stanu technicznego oraz
  • deklarowaną wysokością nakładów finansowych planowanych do poniesienia na podniesienie standardu lokalu.

 

Przed datą przeprowadzenia aukcji/przetargu Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie – ich Organizator – podaje (na okres 21 dni) do wiadomości publicznej wykazy pustostanów przeznaczonych do wynajęcia w danym trybie. W okresie podania wykazów do wiadomości publicznej (w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, Rynek Podgórski 1, ul. Kasprowicza 29, w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16 oraz na stronie internetowej Organizatora) Oferent zobowiązany jest zapoznać się ze stanem technicznym lokalu, a w przypadku uznania, że spełnia on pod względem powierzchniowo – lokalizacyjno - technicznym jego oczekiwania pod kątem przyszłej działalności, która ma być w nim realizowana- winien w terminie wyznaczonym przez Organizatora:

  • dokonać wpłaty wadium (wysokość wadium określana jest indywidualnie dla każdego lokalu i podana w wykazie lokali skierowanych do wynajęcia) przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, tj. 82 1020 2892 0000 5902 0590 1667. O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data wpływu środków finansowych na wskazane wyżej konto bankowe. Dokonując wpłaty wadium należy wpisać datę przeprowadzenia postępowania, adres lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie aukcji/przetargu, na który będzie składana oferta, nr porządkowy lokalu w wykazie lokali przeznaczonych do wynajęcia  w trybie aukcji/przetargu oraz imię i nazwisko Oferenta (w przypadku osób fizycznych) lub nazwę  Oferenta (w przypadku osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej)

oraz

  • złożyć ofertę przystąpienia do aukcji/ przetargu w Punkcie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16. Druk oferty opracowany przez Organizatora w oparciu o obowiązujące przepisy dostępny jest na stronie internetowej – w zakładce aukcje/przetargi na lokale użytkowe. Istnieje również możliwość jego pobrania w Punkcie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

 

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2018-11-19
Data aktualizacji: 2021-08-12
Powrót