Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł: Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1 Rewitalizacja miast

Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

Nr umowy: RPMP.11.01.01-12-0581/17-00-XVII/223/FE/18

Wartość projektu: 909 171,00 zł

Wartośc dofinansowania: 560 775,00 zł

Czas realizacji: 01.06.2017 r. – 30.11.2020 r.

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Jednostka realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Partnerstwo: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Krakowie

Miejsce realizacji: Projekt realizowany będzie na obszarze stolicy województwa małopolskiego – w Krakowie.

 

Cele i planowane efekty projektu:

 

Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15” jest projektem partnerskim, realizowanym we współpracy Gminy Miejskiej Kraków oraz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Krakowie.

Celem projektu jest rewitalizacja podwórza poprzez jego przebudowę z częściową zmianą funkcji przestrzeni, na powierzchni ok. 1110 m2. W ramach projektu zostanie zrewitalizowany zarówno teren Gminy Miejskiej Kraków, jak również Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Krakowie.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających przestrzeń, poprawy więzi społecznych jak również doprowadzi do wyeliminowania występujących tam zjawisk patologicznych. Osoby starsze, z niepełnosprawnościami bądź ograniczeniami ruchowymi uzyskają możliwość swobodnego poruszania się po terenie.

Efektem projektu będzie przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej. Choć koncentruje się on na przebudowie infrastrukturalnej, działanie to jest podyktowane w głównej mierze chęcią rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych dotykających zarówno mieszkańców budynków bezpośrednio sąsiadujących z tą przestrzenią, mieszkańców pobliskich ulic jak i inne osoby korzystające z przestrzeni miejskiej w tym rejonie. Projekt nakierowany jest zarówno na zaspokojenie w przestrzeni przewidzianej do rewitalizacji potrzeb grup odbiorców występujących licznie w obszarze zdegradowanym Starego Podgórza, takich jak osoby starsze i niepełnosprawni, ale również przez likwidację ogniska obserwowanych działań patologicznych przyczynić ma się do zmniejszenia skali przestępczości, której poziom jest w tym obszarze miasta wysoki. Zmieniając przestrzeń de facto wykluczoną w tej chwili z tkanki miejskiej w bezpieczny i komfortowy szlak komunikacji pieszej i rowerowej, podniesie komfort i dostępność usług miejskich, w tym oferty kulturalnej i komunikacyjnej dla mieszkańców i odwiedzających ten rejon miasta, co nie powinno pozostać bez wpływu na migrację ludności i jej rozwój społeczny oraz gospodarczy. Przez tak szerokie spektrum grup odbiorców, mimo swojej lokalnej skali projekt będzie miał pozytywny wpływ na zachodnią część podobszaru rewitalizacji Stare Podgórze-Zabłocie, wspomagając jej wychodzenie ze stanu kryzysu. Przestrzeń, której rewitalizacja objęta jest projektem ograniczona jest z jednej strony budynkiem tzw. socjalnym przy ul. Józefińskiej 24a. Realizacja projektu wpisuje się jako logiczna konsekwencja dla projektu społecznego "Stworzyć miejsce do życia" realizowanego w latach ubiegłych przez MOPS Kraków z mieszkańcami tego budynku celem m.in. zmniejszenia ich poczucia wykluczenia społecznego i ekonomicznego oraz pobudzenia ich aktywności i zmiany postrzegania ich roli w utrzymaniu i poprawie jakości wspólnych przestrzeni budynku. Projekt był współfinansowany ze środków EFS (projekt komplementarny).

 

Zakres rzeczowy projektu:

 

W ramach projektu nastąpi całkowita przebudowa nawierzchni chodników (ok. 417m2) i nawierzchni betonowej (ok.372m2), połączona z niwelacją barier architektonicznych i uporządkowaniem sposobu parkowania pojazdów oraz budowa wygodnego ciągu pieszo-rowerowego z terenu podwórza w kierunku ul. Krakusa. Budowa oświetlenia terenu złożonego z lamp LED typu parkowego (ok. 6 szt.). Instalacja systemu monitoringu wizyjnego (ok. 6 kamer). Nastąpi uporządkowanie zieleni (ok. 160 m2). Utworzona zostanie przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna z bezpieczną nawierzchnią (ok. 65m2). Przebudowie poddana zostanie wiata śmietnikowa (ok. 30m2), oraz kanalizacja deszczowa, ze względu na zły stan techniczny skutkujący obecnie ciągłym podmywaniem nawierzchni i jej degradacją. Montaż stojaków na rowery (ok. 3 szt.) i koszy na śmieci (ok. 3 szt.). Przebudowane zostanie zejście do lokalu w budynku przy ul. Józefińskiej 24a wraz z murem oraz szachtem przy budynku nr 24, a także wykonana zostanie izolacja pionowa muru oporowego przy zejściu do piwnicy wsch. bud. ul. Limanowskiego 13.

Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2018-11-19
Data aktualizacji: 2019-09-30
Powrót