Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – zit

Okres realizacji: 01.03.2020 r. – 31.10.2023 r.

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Jednostka realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Miejsca realizacji: Projekt realizowany będzie na obszarze stolicy województwa małopolskiego – w Krakowie.

Cele i planowane efekty projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie oraz redukcja zanieczyszczeń do atmosfery poprzez obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną. Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym budynku efekt ekologiczny przedstawia planowany do osiągnięcia wskaźnik poprawy efektywności energetycznej oszacowany na ok. 51% w stosunku do stanu przed realizacją projektu, redukcji emisji CO2 na ok. 45%, a redukcji emisji pyłów PM2,5 i PM10 na ok. 54%.

Projekt w szerszym kontekście włącza się w działania określone w dokumentach strategicznych unijnych i krajowych związanych z budowaniem gospodarki niskoemisyjnej oraz racjonalnym i oszczędnym korzystaniem z posiadanych zasobów energetycznych (obniżenie zasobochłonności gospodarki w regionie poprzez m.in. wdrożenie sytemu racjonalizacji użytkowania i wytwarzania energii). Ponadto, realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na racjonalne wykorzystanie energii, zapobieganie zmianom klimatu, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz wzrost gospodarczy Małopolski.

Realizacja projektu przyczyni się do likwidacji niskiej emisji. Korzyści wynikające z realizacji projektu :

- Zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury użyteczności publicznej przeznaczonej na cele pomocy społecznej, kultury i oświaty pozytywnie wpłynie na rozwój społeczny i ekonomiczny regionu oraz jego mieszkańców,

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- Zmniejszone koszty ogrzewania budynku - oszczędności wspólnoty,

- Propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska, kreowanie postaw ekologicznych,

- Wzrost świadomości ekologicznej ludności, co pozytywnie wpłynie także na rozwój społeczny i ekonomiczny,

- Zwiększenie jakości ekologicznej regionu,

- Wzrost znaczenia i spójności regionu,

Poprawa warunków pracy i nauki dla osób bezpośrednio korzystających z realizowanych ramach projektu budynków infrastruktury publicznej,

- Wzrost wartości nieruchomości objętych projektem

Wszystkie te czynniki wpłyną na poprawę warunków życia i w konsekwencji przyczynią się do rozwoju społeczno - gospodarczego obszaru, na którym realizowany jest projekt, oddziałując na wszystkich jego mieszkańców

Zakres rzeczowy projektu:

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie, pozwalających na poprawę parametrów użytkowych i technicznych w zakresie efektywności energetycznej.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Żbik
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2023-10-12
Data aktualizacji: 2023-10-12
Powrót